ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลำภู  โทรศัพท์-โทรสาร : 042-372510

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


ข้อมูลด้านการเงิน
 
สถานะทางการคลังของเทศบาลตำบลสุวรรณคูหา การบริหารรายรับรายจ่ายในปีที่ผ่านมา (เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี)
รายรับ
รายรับ
 รายรับจริง
 ประมาณการ
 ประมาณการ
 
 ปี 2557
 ปี 2558
 ปี 2559
รายได้จัดเก็บ
     
    หมวดภาษีอากร
380,321.70
446,768.32
410,747.44
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
244,218.00
258,459.12
263,755.44
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
372,593.08
478,568.27
402,400.53
    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
 –
569,085.00
669,085.00
    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
636,699.54
164,613.60
687,635.50
รวมรายได้จัดเก็บ
1,633,832.32
1,917,494.31
2,433,623.91
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
     
ปกครองส่วนท้องถิ่น
     
  หมวดภาษีจัดสรร
25,713,643.56
26,940,407.45
27,670,735.04
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
     
ปกครองส่วนท้องถิ่น
25,713,643.56
26,940,407.45
27,670,735.04
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
     
ส่วนท้องถิ่น
     
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
19,818,868.00
23,539,098.24
22,685,641.05
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
     
ส่วนท้องถิ่น
19,818,868.00
23,539,098.24
22,685,641.05
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์
     
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์
 –
 
 –
รวม
47,166,343.88
52,397,000.00
52,790,000.00
 
 
 
รายจ่าย
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้าน
 ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป
 
19,912,103.00
  แผนงานบริหารงานทั่วไป
 
17,247,103.00
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
 
2,665,000.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม
 
25,795,496.00
  แผนงานการศึกษา
 
10,243,800.00
  แผนงานสาธารณสุข
 
6,742,300.00
  แผนงานสังคมสงเคราะห์
 
1,735,600.00
  แผนงานเคหะและชุมชน
 
6,053,796.00
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 
180,000.00
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
 
840,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ
 
2,667,216.00
  แผนงานการพาณิชย์
 
2,667,216.00
ด้านการดำเนินงานอื่น
 
4,415,185.00
  แผนงานงบกลาง
 
4,415,185.00
รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
                       52,790,000.00
 
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/03/2564
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
40
เดือนนี้
1,477
เดือนที่แล้ว
1,823
ปีนี้
15,073
ปีที่แล้ว
15,998
ทั้งหมด
37,195
ไอพี ของคุณ
3.236.237.61
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
24/03/2564 27 40 1,477 1,823 15,073 15,998 37,195 3.236.237.61