ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลำภู  โทรศัพท์-โทรสาร : 042-372510

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


ลำดับรายการวันที่
1พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙21 เม.ย. 2564
2พระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙21 เม.ย. 2564
3พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕21 เม.ย. 2564
4พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒21 เม.ย. 2564
5พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒21 เม.ย. 2564
6พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 256021 เม.ย. 2564
7พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.254221 เม.ย. 2564
8พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.249621 เม.ย. 2564
9ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐21 เม.ย. 2564
10ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่2)21 เม.ย. 2564
11ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบ พ.ศ.253921 เม.ย. 2564

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/03/2564
วันนี้
46
เมื่อวานนี้
22
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
1,635
ปีนี้
8,001
ปีที่แล้ว
15,998
ทั้งหมด
30,123
ไอพี ของคุณ
3.235.147.50
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
24/03/2564 46 22 0 1,635 8,001 15,998 30,123 3.235.147.50