ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลำภู  โทรศัพท์-โทรสาร : 042-372510

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ เรื่อง ระเบียบเทศบบาลตำบลสุวรรณคูหาว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๖๖23 ส.ค. 2566
2ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสุวรรณคูหา สมัยสามัญ ครั้งที่ ๓24 ก.ค. 2566
3ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสุวรรณคูหา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖12 มิ.ย. 2566
4 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสุวรรณคูหา สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖11 เม.ย. 2566
5ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖4 เม.ย. 2566
6ประกาศ เรื่อง การกำหนดจำนวนวันลาและการมาทำงานสายในการปฏิบัติราชการขงพนักงานเทศบาลฯ31 มี.ค. 2566
7ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๖ และสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๗9 ก.พ. 2566
8ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน7 ก.พ. 2566
9ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน7 ก.พ. 2566
10ประกาศ เรื่อง มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ7 ก.พ. 2566
11ประกาศ เรื่อง มาตรการกลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในหน่วยงาน7 ก.พ. 2566
12ประกาศ เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการในเทศบาล7 ก.พ. 2566
13ประกาศ เรื่อง มาตรการการใช้ดุลพินิจ7 ก.พ. 2566
14ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ7 ก.พ. 2566
15ประกาศ เรื่อง นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล7 ก.พ. 2566
16ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) และประชาสัมพันธ์ตอบแบบรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖6 ก.พ. 2566
17ระเบียบสภาเทศบาลตำบลสุวรรณคูหา ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖13 ธ.ค. 2565
18ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสุวรรณคูหา21 ต.ค. 2565
19คำสั่ง เรื่อง การมอบหมายงานให้รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล18 ก.ค. 2565
20ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลสุวรรณคูหา13 มิ.ย. 2565

1 2   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/03/2564
วันนี้
94
เมื่อวานนี้
39
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
1,876
ปีนี้
19,250
ปีที่แล้ว
15,998
ทั้งหมด
41,372
ไอพี ของคุณ
18.206.48.243
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
24/03/2564 94 39 0 1,876 19,250 15,998 41,372 18.206.48.243