ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลำภู  โทรศัพท์-โทรสาร : 042-372510

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) เลขที่ ๗๓/๒๕๖๖ ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์โดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ตามประกาศเทศบาลตำบลสุวรรณคูหา ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ 15 กันยายน 2566
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์โดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)04 กันยายน 2566
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์โดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)23 สิงหาคม 2566
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) เลขที่ ๖๖/๒๕๖๖ ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์โดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ตามประกาศเทศบาลตำบลสุวรรณคูหา ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖23 สิงหาคม 2566
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒ โครงการ27 กันยายน 2565
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256601 กันยายน 2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มิถุนายน 2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มิถุนายน 2565
ประกาศ เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256521 ธันวาคม 2564
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256508 ตุลาคม 2564
ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจ้าง30 มิถุนายน 2563
ประกาศ เรื่องขอคืนหลักประกันสัญญา 08 พฤษภาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างเสริมผิว Para Asphaltic หมู่ 3 – 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17 เมษายน 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างเสริมผิว Para Asphaltic หมู่ 3 และ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)07 เมษายน 2563
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ บ้านนางดวงปี แก้วพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มิถุนายน 2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ บ้านนางพึ่ง เข็มจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มิถุนายน 2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ บ้านนางคำคูณ แก้วปัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มิถุนายน 2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ บ้านนายสมศรี ภูถาดราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มิถุนายน 2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ บ้านนางสมัย วรรนิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มิถุนายน 2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มิถุนายน 2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มิถุนายน 2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มิถุนายน 2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีเมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มิถุนายน 2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ ๔ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มิถุนายน 2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มิถุนายน 2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป จากบ้านนายพั่ว นนทะแสง ถึงบ้านนางสุคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มิถุนายน 2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มิถุนายน 2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มิถุนายน 2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาต่ออายุเว็บไซต์เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มิถุนายน 2565
1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

- - - - - - - - - - ยังไม่มีข้อมูล- - - - - - - - - -

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

- - - - - - - - - - ยังไม่มีข้อมูล- - - - - - - - - -

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/03/2564
วันนี้
30
เมื่อวานนี้
40
เดือนนี้
1,477
เดือนที่แล้ว
1,823
ปีนี้
15,073
ปีที่แล้ว
15,998
ทั้งหมด
37,195
ไอพี ของคุณ
3.236.237.61
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
24/03/2564 30 40 1,477 1,823 15,073 15,998 37,195 3.236.237.61